O.z. Via Lívia, ako poskytovateľ terapie so psom je správcom osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informujeme o zásadách a princípoch na základe ktorých spracúvame osobné údaje.

V súlade s Nariadením spracúvame Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu o.z. Via Lívia nevyhnutné pre splnenie zmluvy a právnej povinnosti za účelom ich spracovania.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a REÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a od 25.05.2018 Zákonom SR č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.